Printörite çap edilen el krem ​​kosmetiki gaplama plastik turba

Nokat: RF2
Ulanylyşy: kosmetika
Kosmetiki görnüş: El krem ​​turbasy
Göwrümi: 30ml-60ml
Gelip çykan ýeri: Zhangangzhouou, Hytaý
Turbanyň diametri: 25mm
Faceerüsti işlemek: ýalpyldawuk ýüz / mat üst
Turbanyň bezegi: Ofset çap etmek, ýüpek ekranly çap etmek, gyzgyn möhürlemek we bellik etmek
Turba materialy: PE
Şapkanyň bezegi: ossalpyldawuk ýüz / mat üst
Reňk: özleşdirilen
MOQ: 5000 sany
Şahadatnama: ISO9001
Mysal: aksiýada


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Indi kosmetika bazary giňelýär, kosmetiki plastmassa turba bazaryna isleg hem artýar.Plastiki kosmetiki turba ýeňil agramly, götermek aňsat, güýçli we çydamly, gaýtadan işlenip bilinýän, gysmak aňsat, gowy işleýiş we çap uýgunlaşma aýratynlyklaryna eýedir we köp kosmetika öndürijileri tarapyndan makullanýar.Arassalaýjy önümler (ýüz arassalaýjy we ş.m.), derini bejermek önümleri (dürli göz kremleri, nemlendirijiler, iýmitleniş kremleri, gar kremleri we gün şöhlesi we ş.m.) we gözellik önümleri (şampun, saç kondisioneri) ýaly kosmetika önümleriniň gaplanyşynda giňden ulanylýar. , pomada we ş.m.).

El kremi Tube01
El kremi Tube04
El kremi Tube06

El kremi gündelik durmuşymyzda gaty ýygy duş gelýär.Köp adamlar el kreminiň gaplanyşyna kän bir üns bermezligi mümkin.Indi meniň tanyşlygym arkaly, muňa doly düşünip bilersiňiz.El krem ​​turbamyz PE materialyndan ýasalýar.Diňe ak turbalar ýasamak bilen çäklenmän, reňkli turbalar hem ýasap bileris.Reňkli turbalar üçin iň oňat çap usuly, bu turbanyň suratymyzdaky çap ediş täsiri ýaly ýüpek ekrany çap etmekdir.Şeýle hem, bizde ofset çap etmek, gyzgyn möhürlemek we bellik etmek bar.

El kremi Tube02
El kremi Tube03
El kremi Tube05

Bu el krem ​​turbasy üçin ak nurbatly gök reňkli turba, diametri 30mm, turbanyň we gapagyň ýüzi mat.Bu häzirki wagtda gaty meşhur turba.Köp müşderi bu turba bilen maslahatlaşmaga geler.Diňe bir reňkini däl, eýsem bu gapagy hem halaýarlar.Dizaýnyňyzy maňa berip bilersiňiz, ýa-da pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz, käbir önümleri size hödürläp bileris we önümler hem dizaýn edip bileris.“Runfang” -yň iň gowy turba gaplaýyş aýratynlaşdyrylan hyzmatdaşydygyna ynanýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň