Sorag-jogap

1. Zawodyňyz nirede?

Biz Jiangsu welaýatynyň Yangangzhouou şäherinde ýerleşýäris.

2. Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

Hawa, edip bilersiň.Size nusga hödürlemek mertebedir.Expressöne ekspress üçin ýük alyjynyň hasabynda.

3. Ilkinji tertipde bir gapda köp elementiň ululygyny birleşdirip bilerismi?

Hawa, edip bilersiň.Emma sargyt edilen her bir zadyň mukdary MOQ-a ýetmeli.

4. Adaty gurşun wagty näçe?

Plastmassa önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň 30-35 iş gününiň dowamynda size haryt ibereris.
Alýumin önümi üçin, goýumyňyzy alanymyzdan 35-40 gün geçýär.
OEM önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 40-45 iş güni.

5. Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgalar taýýarlarys we nusga tassyklanylandan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagtynda 100% gözden geçirmek;Soňra gaplamazdan ozal tötänleýin gözden geçiriň;Gaplandan soň surata düşmek.

6. Mysal sargyt edip bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.Garyşyk nusgalar hem kabul ederliklidir.

7. MOQ çägiňiz barmy?

MOQ 10,000 bölek.

8. Çap etjek logotipim bar bolsa buýrugy nädip dowam etdirmeli?

Ilki bilen, wizual tassyklamak üçin çeper eserleri taýýarlarys.Ikinjiden, iki gezek tassyklamak üçin käbir hakyky nusgalary öndüreris.Ahyrynda nusgalar gowy bolsa, köpçülikleýin önümçilige geçeris.

9. Töleg möhletiňiz näçe?

T / T;PayPal;L / C;Western Union we ş.m.

10. ippingük daşamagyňyz nähili?

Jikme-jik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş ýoluny saýlamaga kömek ederis.Deňiz, howa ýa-da gyssagly we ş.m.