Daşky gurşawy goramak, her kimiň öz üstüne almaly sosial jogapkärçiligi

Daşky gurşawy goramak

Häzirki wagtda daşky gurşawy goramak adamlaryň arasynda gyzgalaňly meselä öwrüldi, ýöne daş-töweregimizdäki daşky gurşaw meseleleri henizem bar.Environmentalurduň daşky gurşawy goramak çagyryşyna jogap hökmünde biz çözgütleri işjeň gözleýäris.

Kosmetika pudagynyň agzasy hökmünde kosmetiki gaplamalaryň daşky gurşawy goramak meseleleriniň, olary çözmäge başlamaly wagtymyza ýetendigine düşünýäris.Kosmetiki turbalaryň daşky gurşawa edýän täsirini azaltmak üçin aşakdaky artykmaçlyklary bolan ýaşyl turba gaplamasynyň täze görnüşini ösdürip başladyk:

Ilki bilen ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasalýar.Ortaça gaty we gysyjy turba gaplamalaryny öndürmek üçin gaýtadan ulanylýan, biodegrirlenip bilinýän ýa-da bio esasly plastmassa ýaly ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanýarys.Bu diňe bir daşky gurşawy goramaga kömek etmän, gaplaýyş materiallary üçin kosmetikanyň talaplaryna hem laýyk gelýär.

Ikinjiden, maddy çykdajylary tygşytlaň.Has ýönekeý turba gaplaýyş görnüşini taýýarladyk, bu gaplamanyň göwrümini we material galyndylaryny ep-esli azaldýar we şeýlelik bilen çykdajylary azaldýar.

Üçünjiden, ekologiýa taýdan arassa wilkalary ulanyň.Önümçilik prosesinde ekologiýa taýdan arassa süýümleri ulanýarys, şeýlelik bilen daşky gurşawa hapalanmagy azaldýarys.Mundan başga-da, müşderiler önüm maglumatlaryna aňsatlyk bilen düşünip bilerler, müşderileriň şübhelerini azaldyp bilerler we şol bir wagtyň özünde daşky gurşawyň hapalanmagyny azaldyp bilerler, şlang gaplamasyna maglumat bellikleri, QR kodlary, önümiň beýany we ş.m. goşduk.

Ahyrynda, size ýetirmek isleýän zadymyz şeýle düşünje: daşky gurşawy goramak menden başlaýar.Her birimiz öz güýjümiz bilen daşky gurşawy goramak düşünjesini goldap we öňe sürüp bilsek, hakykatda daşky gurşawy üýtgedip we ýer gorap biljekdigimize ynanýarys!


Iş wagty: 11-2023-nji maý