Lomaý göz krem ​​turba gaplamasy

Gözlegçiler “The Times” -iň ösüşi bilen göz kremini metal kelläni massaage etmek, has çalt siňdirmek, has gowy täsir etmek bilen öz massa effect effekti bilen hödürlediler.
Göz krem ​​turbasygaty ösen gaplama materialy, göz krem ​​suwuklygynyň siňdirilmegini ýokarlandyrmak üçin nurbat gapagyny ulanar, massa effect effekti bilen göz kreminiň işleýiş gapagyny saýlarys.
(Specialörite gapak :)
Wibrasiýa edýän massa head kellesi - Onda batareýalar bar, ýük daşamak üçin has köp çykdajy eder.
(Potensial :)
Adatça synag gurnama, resmi gurnama bolup biler, adaty kuwwaty 3ml 5ml 10ml 20ml 30ml, ulanylyş derejesi gaty ýokary.

(Göz krem ​​turbasynyň dizaýn ideýalary :)
Göz krem ​​turbasynyň gaplanylyşyaltyn, kümüş, lazer altyn, lazer kümüş, gara, gyzyl, ýaşyl we ş.m. gyzgyn möhürleme tehnologiýasyny ulanar visual dürli wizual effekt visual Görüş effektleri gaty güýçli.
Yzky tarapygöz krem ​​turbasyulanyş usulyny, önüm formulasyny, önümiň netijeliligini, arassa mazmuny, ýaramlylyk möhleti, şahadatnama, önümçilik belgisi, ştrih kody we beýleki mazmuny öz içine alýar.


Iş wagty: 10-2023-nji aprel