Senagat habarlary

 • Kosmetiki PE Tube gaplaýyş materialy ekologiýa taýdan arassa

  Kosmetiki PE Tube gaplaýyş materialy ekologiýa taýdan arassa

  Daşky gurşawy goramak habardarlygynyň ýokarlanmagy bilen, gaplaýyş materiallarynyň daşky gurşawy goramaga has köp adam üns berip başlaýar we kosmetiki gaplamalar hem muňa ýol bermeýär.Şolaryň arasynda daşky gurşawy goramak üçin PE kosmetiki turba gaplaýyş materiallary ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki turbalary özleşdirmek - Markaňyzy üýtgeşik ediň!

  Kosmetiki turbalary özleşdirmek - Markaňyzy üýtgeşik ediň!

  Häzirki wagtda barha güýçlenýän bäsdeşlik bazarynda markany nädip tapawutlandyrmaly we sarp edijileriň ünsüni özüne çekmeli, her bir kärhananyň pikirlenmeli meselesi.Kosmetiki turbalaryň özleşdirilmegi, markany tapawutlandyrmaga, çäksiz mümkinçilikleri getirmäge kömek edýän kiçijik bir jikme-jiklikdir ...
  Koprak oka
 • Daşky gurşawy goramak, her kimiň öz üstüne almaly sosial jogapkärçiligi

  Daşky gurşawy goramak, her kimiň öz üstüne almaly sosial jogapkärçiligi

  Häzirki wagtda daşky gurşawy goramak adamlaryň arasynda gyzgalaňly meselä öwrüldi, ýöne daş-töweregimizdäki daşky gurşaw meseleleri henizem bar.Environmentalurduň daşky gurşawy goramak çagyryşyna jogap hökmünde biz çözgütleri işjeň gözleýäris.Kosmetika pudagynyň agzasy hökmünde, ...
  Koprak oka
 • “Runfang” plastik gaplama materiallary - Markaňyzyň stilini görkezsin!

  “Runfang” plastik gaplama materiallary - Markaňyzyň stilini görkezsin!

  Kosmetiki şlang, kosmetika pudagynda zerur gaplaýyş gaplaryndan biridir.Özüne çekiji we özboluşly dizaýn edilen kosmetiki turba markanyň üstünlik gazanmagynyň esasy faktorlaryndan biridir.“Runfang” gaplaýyş materiallary, cos üçin ýokary hilli kosmetiki şlangy özleşdirmek hyzmatlaryny bermäge gönükdirilendir ...
  Koprak oka
 • Durnukly we ekologiýa taýdan arassa kosmetiki turbalaryň peýdalary

  Durnukly we ekologiýa taýdan arassa kosmetiki turbalaryň peýdalary

  Sarp edijileriň durnuklylyga bolan gyzyklanmasy artdygyça, gözellik pudagy hem ekologiýa taýdan arassa görnüşlere ýüzlenýär.Şeýle wariantlaryň biri durnukly we ekologiýa taýdan arassa kosmetiki turbalardyr.Gaplamagyň bu görnüşi diňe bir daşky gurşaw üçin däl, kosmetika kompaniýalary we müşderileri üçinem peýdalydyr.Ilki bilen ...
  Koprak oka
 • Plastiki kosmetiki çüýşäniň esasy maglumatlary

  Plastiki kosmetiki çüýşäniň esasy maglumatlary

  Plastiki kosmetiki çüýşeler iň meşhur we giňden ulanylýan kosmetiki we şahsy ideg önümleriniň gaplaryndan biridir.Olar polietilen teraftalat (PET), ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE), polipropilen (PP) we polistirol (PS) ýaly dürli plastmassadan ýasalýar.Bu materiallar ...
  Koprak oka
 • Plastiki kosmetiki gaplama turbasynyň material görnüşi

  Plastiki kosmetiki gaplama turbasynyň material görnüşi

  Her kim gündelik durmuşynda kosmetiki turbalar bilen gatnaşyga girýär.Plastiki kosmetiki turba, ulanylyşynyň amatlylygy, dürli görnüşleri we arzan bahasy sebäpli gündelik durmuşymyzda iň köp ulanylýan gaplama materialyna öwrüldi.Kosmetiki turbalary liftimiziň hemme ýerinde görmek bolýar.Şeýle bir...
  Koprak oka
 • Lomaý ýüz ýuwujy turba gaplamasy

  Lomaý ýüz ýuwujy turba gaplamasy

  Kosmetiki turba öndürijisinden kosmetiki plastmassa turbalary arassaçylyk we amatly, ýüz ýuwmak, göz kremi, el krem ​​we beýleki derini bejermek önümleri, krem, beýleki işleýän gaplamalary we dermanhana ýaly kosmetika pudagynda giňden ulanylýar. ..
  Koprak oka
 • Dogry kosmetiki turba gaplamasyny nädip saýlamaly

  Dogry kosmetiki turba gaplamasyny nädip saýlamaly

  Gündelik paýlaşýan gysyjy turbalaryň lomaý gaplamasyna hoş geldiňiz.Bu gün dogry kosmetiki turba gaplamasyny nädip saýlamalydygyny göreliň.Kosmetiki suwuklygy doldurmak isleseňiz, saýlap bilersiňiz, bu turba gowy dizaýn.Bu 50ml alýuminiý laminirlenen turba kosmetiki turba paketasy ...
  Koprak oka
 • Plastiki kosmetiki çüýşäniň materialyny nädip saýlamaly?

  Plastiki kosmetiki çüýşäniň materialyny nädip saýlamaly?

  1.PET: Kosmetika we iýmit bilen göni aragatnaşykda bolup biljek ekologiýa taýdan arassa material.PET ýokary barýer häsiýeti, ýeňil agramy, ezmeýän häsiýeti, himiki garşylygy we güýçli aç-açanlygy bilen daşky gurşawa zyýanly materialdyr.Pöwrize edip bolýar ...
  Koprak oka
 • El bilen lazer kebşirlemegiň ösüşi - El bilen işleýän lazer kebşirleýiş maşynynyň ikinji nesli

  2017-nji ýylda içerki lazer kärhanalarynyň ösmegi bilen içerki ýokary öndürijilikli süýümli lazerler öňe sürüldi.Şolaryň arasynda Ruike Laser tarapyndan görkezilen içerki lazer öndürijileri 500 W, 1000 W we 3300 W orta ýokary güýçli lazerleri öndürdi.Süýüm lazerleri bazary çaltlyk bilen eýeledi ...
  Koprak oka